หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วราย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต. งิ้วราย
นางสาวสุรีพร พวงบานชื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
คณะผู้บริหาร อบต. งิ้วราย
“ งิ้วราย - ไทรโรงโขน น่าอยู่
มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง ภูมิปัญญาก้าวไกล
ทันสมัยเทคโนโลยี มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ”
วิสัยทัศน์ อบต.งิ้วราย
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว งิ้วราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านต้นชุมแสง
ส่งเสริมการบริการ
ด้านสุขภาพ
อย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
Ngewrai Subdistrict Administrative Organization
1
2
3
4
5
 
 
 
 

   
 
ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัย และสุขภาพชีวิตของประชาชน
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
สนับสนุนการดำเนินโครงการลดภาวะโลกร้อน
 
รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน
 
ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของตำบลให้มีการพัฒนา บูรณะแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของตำบลงิ้วราย – ไทรโรงโขน
 
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ ของดีของตำบลงิ้วราย – ไทรโรงโขน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่ทำให้มีผู้มาท่องเที่ยวของตำบลงิ้วราย – ไทรโรงโขน
 

   
 
ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
 
ประสานความร่วมมือในการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด
 
สนับสนุนและส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์และเกษตรทฤษฎีใหม่
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 
ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
 
จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
ส่งเสริมการพัฒนาอุสาหกรรมภายในครัวเรือน
 
สนับสนุนการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรให้มีการแปรรูปผลผลิตในชุมชนให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ
 
ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้านนวัตกรรม
 
ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ของตำบลให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
 
สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ให้มีรายได้ และกระจายรายได้เพิ่มยิ่งขึ้น
 
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่นแบบครบวงจร
 
ขับเคลื่อนพลังเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตร
 
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและใช้ฝีมือแรงงาน
 
ส่งเสริมให้แรงงานทุกกลุ่มมีงานทำ มีอาชีพเสริม
 

   
 
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
 
ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน
 
ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในด้านสาธารณะสุขและสุขภาพด้านการกีฬา
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
 
สนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
 
ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
 
ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน
 
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชนทุกระดับ
 
ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ
 
ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ
 
ดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท
 
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
 
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

   
 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ การกระจายอำนาจและการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
 
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ประชาสัมพันธ์กิจการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานการบริการของท้องถิ่น
 
พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
 
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะเพื่อให้สามารถปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
 
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรภาคประชาชนในพื้นที่
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องตามภารกิจอำนาจหน้าที่
 
ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
 
สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย WIFI ในที่สาธารณะอย่างทั่วถึง
 

   
 
ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
 
ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้พัฒนาบุคลากรภาคการเกษตร
 
ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในท้องถิ่นเพื่อรองรับการคมนาคมและการขนส่ง
 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของท้องถิ่น
 

   
 
ส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนพัฒนาทักษะ วิชาชีพเบื้องต้น ในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียน การสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย
 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน
 
ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 20 ส.ค. 2558

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 056-845-756
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10