องค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร